Algemene voorwaarden

Lees hier de Algemene voorwaarden van Vionq

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden
Lees hier de Algemene voorwaarden van Vionq

 

 

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Vionq
 

Artikel 1 Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Vionq: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vionq B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58051139. 

Klant: de persoon of rechtspersoon die in het kader van beroep of bedrijf met Vionq een overeenkomst heeft gesloten. 

Opdracht: de éénmalige verbintenis waarbij Vionq in opdracht van de Klant Werkzaamheden uitvoert, tegen betaling door de Klant van een overeengekomen vergoeding of Honorarium. 

Abonnement: de duurovereenkomst waarbij Vionq de Klant de mogelijkheid biedt gebruik te maken van (bepaalde onderdelen van) door Vionq geboden Software en/of ICT-ondersteuning, eventueel aangevuld met overige dienstverlening, tegen betaling door de Klant van overeengekomen periodieke vergoedingen gedurende de looptijd van de overeenkomst.  

Overeenkomst: een door de Klant aan Vionq verstrekte Opdracht of met Vionq overeengekomen Abonnement.  

Werkzaamheden: alle door Vionq ten behoeve van de Klant te verlenen diensten, waaronder met name maar niet uitsluitend begrepen, het installeren en/of configureren van Software en besturingssystemen bij de Klant, het verlenen van ICT gerelateerd advies, consultancy en projectmanagement, waartoe Opdracht is gegeven door de Klant, althans die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

Bescheiden: alle door de Klant aan Vionq ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Vionq vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers  en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers; 

Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan Vionq die deelneemt aan het bedrijf en/of de bedrijfsvoering van Vionq, althans Werkzaamheden uitvoert in opdracht van Vionq die tot de normale bedrijfsuitvoering van Vionq behoren, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst. 

Software: een reeks softwareprogramma’s, processen en regels, waarvan Vionq een toereikend gebruiksrecht heeft of waarvan Vionq de intellectueel eigenaar is, geïnstalleerd op een fysiek hardwaresysteem van de Klant of gebaseerd op “software as a service”(s.a.a.s.)-technologie, in verband met het functioneren van een informatie-verwerkend systeem dat door Vionq wordt geëxploiteerd om ICT-diensten te leveren aan meerdere Klanten voor dezelfde toepassing of dezelfde functie, waaronder ook vallen documentatie en gebruiksinstructies. 

Hosting: door Vionq uit hoofde van het Abonnement en ten behoeve van de Klant plaatsen, onderhouden en beschikbaar houden van Software op een server van een Derde Partij, welke server in beginsel permanent met het internet is verbonden. 

Gebruiksrecht: een door Vionq aan Klant te verstrekken recht om Software te mogen gebruiken, tegen betaling door de Klant van een tussen partijen overeengekomen periodieke vergoeding. 

Honorarium: een door de Klant aan Vionq verschuldigde vergoeding voor uitgevoerde Werkzaamheden, waarvan de hoogte wordt bepaald op grond van bestede tijd en het voor de Opdracht geldende uurtarief vermeerderd met gemaakte kosten. 

Derde partij: een externe partij handelend in de uitoefening van diens beroep of bedrijf, die in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst, in opdracht van Vionq, diensten verleent of producten levert ten behoeve van de Klant, welke niet tot de normale bedrijfsvoering van Vionq behoren.

1.2 In dit artikel gedefinieerde woorden zullen met een hoofdletter worden aangegeven. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen Vionq en Overeenkomsten, op grond waarvan Vionq diensten en/of goederen van welke aard dan ook aan de Klant levert.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op uit de Overeenkomst voortvloeiende Opdrachten, aanvullende Opdrachten en vervolgopdrachten.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt door Vionq uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Vionq en de Klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Vionq doet schriftelijk, elektronisch of mondeling een aanbod. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een dergelijk aanbod door de Klant en door acceptatie daarvan door Vionq. Acceptatie is vormvrij en mag onder andere blijken uit het feit dat Vionq is aangevangen met de uitvoering van de Overeenkomst zoals bijvoorbeeld de terbeschikkingstelling van Software aan of door de Klant.

3.2 In/op afbeeldingen, websites, offertes, reclamemateriaal, e.d. vermelde gegevens zijn voor Vionq niet bindend, behoudens indien door Vionq uitdrukkelijk anders is vermeld.  

3.3 Een aanbod van Vionq komt automatisch te vervallen indien zij niet binnen 2 weken is aanvaard door de Klant, tenzij hiervan in het aanbod uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3.4 Elke Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de Klant genoegzaam is gebleken en/of is gewaarborgd. Desverlangd dient de Klant aan Vionq genoegzame zekerheid te verschaffen.

3.5 Elke Overeenkomst wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vionq, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of de Klant de Overeenkomst uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten voor zover zij in strijd zijn met onderhavige bepaling. 

 

Artikel 4 Duur van de Overeenkomst

4.1 Een Opdracht wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd.  

4.2 Een Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tot het moment dat deze wordt opgezegd, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken in de Overeenkomst. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

4.3 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.  

4.4 Klant is nimmer gerechtigd een Overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.  

4.5 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Klant wijzigt. Vionq is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van de Klant vervalt het recht tot gebruik van aan de Klant ter beschikking gestelde Software, programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege. 

 

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst 

5.1 Vionq voert (de Werkzaamheden voortvloeiend uit) een Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels. 

5.2 Vionq bepaalt de wijze waarop Werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke Medewerker.  

5.3 Vionq kan bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruikmaken van Derde partijen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, aan te verlenen Gebruiksrechten en Hosting. Ook bij de uitvoering van Werkzaamheden kan Vionq gebruik maken van een Derde partij. 

5.4 Vionq zal bij het inschakelen van een Derde partij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vionq is niet aansprakelijk voor de fouten of tekortkomingen van een ingeschakelde Derde partij.  

5.5 De Klant is (mede) gebonden aan een eventuele aansprakelijkheidsbeperking of andere voorwaarden van de zijde van die Derde Partij en Vionq is bevoegd dergelijke beperkingen en/of voorwaarden zonder voorafgaand overleg met de Klant namens de Klant te aanvaarden. Aanspraken ten opzichte van die Derde Partij zullen op verzoek van de Klant door Vionq aan hem worden overgedragen.  

5.6 Indien Werkzaamheden ertoe strekken een bepaald eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.  

5.7 Door Vionq opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Vionq is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5.8 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Vionq. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

 

Artikel 6 Verplichtingen van de Klant 

6.1 Partijen erkennen dat het welslagen van Werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Vionq mogelijk te maken zal de Klant Vionq steeds tijdig alle door Vionq nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien de Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.  

6.2 De Klant draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, software, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Vionq te verlenen diensten. De Klant zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen en meest actuele versies van de apparatuur, software, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

6.3 De Klant dient er voor zorg te dragen dat zij beschikt over de toestemmingen/rechten om voor eigen gebruik wijzigingen aan te brengen in producten, althans software, waarvan de eigendom bij een derde berust, indien zulks in verband met uit te voeren Werkzaamheden door Vionq is benodigd. Hierbij kan met name, doch niet uitsluitend, gedacht worden aan installatie-, configuratie- of implementatie- Werkzaamheden. De Klant vrijwaart Vionq voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant in dit verband. 

6.4 Ingeval Medewerkers van Vionq op locatie van de Klant Werkzaamheden verrichten, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die Medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. De Klant vrijwaart Vionq voor aanspraken van derden, waaronder Medewerkers van Vionq, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in diens organisatie. De Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de Werkzaamheden aan de door Vionq ingezette Medewerkers kenbaar maken.  

6.5 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data-  of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de Klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Vionq staan. Vionq is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Vionq. 

6.6 De Klant is gehouden om alle Bescheiden welke Vionq naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Vionq te stellen. Vionq bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.  

6.7 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de door Vionq uit te voeren Werkzaamheden niet anders voortvloeit. De Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Vionq dient te voldoen, juist en volledig zijn.  

6.8 De Klant stelt Vionq volledig schadeloos wanneer onjuiste of onvolledige Bescheiden enige schade tot gevolg hebben. Indien onjuiste of onvolledige Bescheiden leiden tot aanspraken van derden, dan zal de Klant Vionq vrijwaren voor dergelijke aanspraken. 

6.9 Indien de Klant de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Vionq nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Vionq stelt of indien de Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Vionq het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Vionq tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Vionq tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. Vionq is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting. 

6.10 Het is de Klant zowel tijdens als tot één jaar na het einde van de Overeenkomst verboden om Medewerkers van Vionq te benaderen met het doel hen weg te lokken van Vionq; aan te zetten om in dienst te treden, althans uit eigen hoofde werkzaamheden te verrichten, bij derden of bij de Klant zelf, een door de Klant op te richten onderneming daaronder begrepen.

 

Artikel 7 Overmacht   

7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Vionq, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Vionq zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Vionq is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.  

7.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.   

 

Artikel 8 Het Abonnement 

8.1 Het Abonnement geeft de Klant toegang tot door Vionq geboden Software en/of ICT-ondersteuning.  

8.2 Het Abonnement kan specifieke voorwaarden stellen aan het aantal gebruikers van de dienstverlening uit hoofde van het Abonnement of het aantal apparaten waarop de Klant deze mag gebruiken.  

8.3 Het recht van de Klant om gebruik te maken van de dienstverlening uit hoofde van het Abonnement begint op het moment dat het Abonnement wordt geactiveerd en eindigt op het moment dat het Abonnement eindigt. Daarnaast kan dienstverlening tijdelijk buiten gebruik worden gesteld, althans wordt opgeschort indien Vionq hiertoe is bevoegd op grond van de wet of onderhavige voorwaarden. Klant moet enige lokaal geïnstalleerde Software verwijderen wanneer het Gebruiksrecht van Klant voor deze Software eindigt. Vionq kan Software in sommige gevallen op afstand buiten gebruik stellen op het moment van beëindiging. 

8.4 Aan elke gebruiker die toegang verkrijgt tot de dienstverlening uit hoofde van het Abonnement, moet een gebruikersidentiteit worden toegewezen. Anders is toegang tot de dienstverlening door een gebruiker uitsluitend toegestaan met een apparaat waaraan een apparaat-identiteit is toegewezen, tenzij anders is bepaald in het Abonnement.  

8.5 Vionq behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd commercieel redelijke wijzigingen aan te brengen in de Software. 

8.6 Bij onderdelen van dienstverlening uit hoofde van het Abonnement is installatie van lokale Software vereist om de dienstverlening te laten werken of de functionaliteit uit te breiden. De Software kan gegevens verzamelen over het gebruik en de prestaties van de Software die kunnen worden verzonden naar Vionq en kunnen worden gebruikt voor de doelstellingen die zijn beschreven in deze algemene voorwaarden. 

8.7 Software kan toebehoren aan derden of softwarecomponenten van derden bevatten. Tenzij anders bekendgemaakt in die Software, verleent Vionq, en niet die derden, een licentie voor deze Software(componenten) aan de Klant onder de voorwaarden en kennisgevingen van Vionq. 

8.8 Het Abonnement vervangt op geen enkele manier het oordeel van de Klant als professionele gebruiker. De keuze voor de wijze waarop geboden dienstverlening en of de resultaten daarvan worden ingezet binnen de onderneming van de Klant en de beslissingen die hij eventueel op deze resultaten baseert, blijft/blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant, die erkent alle vereiste informatie te hebben ontvangen in verband met het gebruik, de mogelijkheden en de prestatiebeperkingen van (de inhouden van) de dienstverlening en het Abonnement. 

8.9 Indien zulks onderdeel is van het Abonnement, zal Vionq de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft de Klant toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee de Klant naar eigen inzicht de Software kan beheren en eventueel de mogelijkheden en beperkingen per individuele gebruiker van de Software kan instellen, een en ander binnen de in het Abonnement of de Software aangegeven grenzen. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant te geschieden. Vionq kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient de Klant dit zo spoedig mogelijk aan Vionq te melden zodat deze maatregelen kan nemen. 

8.10 De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is de Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Vionq, overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.  

8.11 Voorzover door Vionq niet uitdrukkelijk een maximum is gesteld terzake binnen het Abonnement en/of de Software geboden gebruiksmogelijkheden, hanteert Vionq een "fair use" policy waarbij Vionq zich het recht voorbehoudt om het Abonnement per direct te beëindigen wanneer het gebruik hiervan door de Klant en/of de door Klant veroorzaakte werkdruk of systeemdruk in een wanverhouding staat ten opzichte van de uit hoofde van het Abonnement verschuldigde periodieke vergoedingen. 

8.12 Vionq zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken, althans de systemen en netwerken waarvan zij gebruik maakt, te realiseren en om toegang tot binnen de Software opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst. Vionq stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan de Klant. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Klant om reservekopieën van de eventueel bij Vionq of een Derde partij opgeslagen data te maken. 

8.13 Vionq zal zich inspannen om de Software up-to-date te houden. Vionq is hierbij echter afhankelijk van Derde partijen. Vionq is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te (laten) installeren als dit naar haar oordeel een correcte nakoming van de overeenkomst niet ten goede komt. 

8.14 Vionq zal zich inspannen om te zorgen dat de Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Vionq. Vionq kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Indien naar het oordeel van Vionq een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Vionq of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Vionq gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 

8.15 Vionq heeft het recht om systemen, inclusief het Abonnement en de Software, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Vionq zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Vionq is echter nooit aansprakelijk voor vergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. Vionq heeft het recht om systemen, inclusief de Software, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te (laten) passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Vionq zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor de Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Vionq is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing. 

8.16 Vionq zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van producten of diensten, door storingen onderhoud of andere oorzaken, de Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatieinfrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Vionq door Derde Partijen, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Vionq kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

8.17 Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen is Vionq gerechtigd dienstverlening uit hoofde van het Abonnement tijdelijk buiten gebruik te stellen indien Klant ter zake van het Abonnement een verplichting jegens Vionq niet nakomt en deze niet-nakoming buitengebruikstelling rechtvaardigt. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de Klant binnen een door Vionq gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Voor de indienststelling is de Klant een bedrag aan heraansluitkosten verschuldigd. 

8.18 De Klant staat in voor al het gebruik dat van het Abonnement wordt gemaakt, ook al gebeurt dit zonder zijn toestemming.   

 

Artikel 9 Werkzaamheden  

9.1 Vionq zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Vionq worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Vionq uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.  

9.2 De doorlooptijd van een Opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de inspanning van Vionq, de kwaliteit van de gegevens en informatie die de Klant verstrekt en de medewerking van de Klant en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Vionq daarom niet gebonden aan een gemelde doorlooptijd van de opdracht.  

9.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Vionq gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  

9.4 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is Vionq gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Klant op te volgen. Vionq is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Vionq.  

9.5 Werkzaamheden worden uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en tijden van Vionq, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Klant.  

9.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat de Klant maakt van een door Vionq afgegeven advies steeds voor rekening en risico van de Klant.  

9.7 In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de  dienstverlening van Vionq niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam Vionq mag worden verwacht,  geheel bij de Klant, onverminderd het recht van Vionq met alle middelen tegenbewijs te leveren. 

 

Artikel 10 Wijziging en meerwerk  

10.1 Indien Vionq op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant Werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze Werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Vionq. Vionq is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.  

10.2 De Klant aanvaardt dat door Werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Klant en Vionq kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.  

10.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Vionq de Klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.   

 

Artikel 11 Rapportage  

11.1 Vionq zal de Klant op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden via de door de Klant aangewezen contactpersoon. De Klant zal Vionq schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Vionq van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor de Klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van de Klant, beschikbaarheid van middelen en personeel van de Klant en bijzondere of voor Vionq mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. De Klant zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Vionq verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van de Klant en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Vionq hiervan op de hoogte stellen.  

11.2 Indien een door Vionq ingezette Medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken die door de Klant zijn aangewezen, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk samengestelde project- of stuurgroep binden Vionq slechts indien de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen 

daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen  of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien Vionq de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Vionq is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de Overeenkomst van partijen. De Klant staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep waaraan ook personen van Vionq deel uitmaken, gerechtigd zijn voor de Klant bindende besluiten te nemen.   

11.3 In verband met de continuïteit van de Werkzaamheden zal de Klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de Werkzaamheden van Vionq als zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van de 

Klant zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van de Klant. Verder staat de Klant er hierbij voor in dat de genoemde contactpersonen bevoegd zijn om de Klant te vertegenwoordigen en tevens gerechtigd zijn om overeenkomsten aan te gaan namens de Klant met Vionq. 

11.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vionq is de Klant niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Vionq en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Vionq. De Klant zal de adviezen of rapportages van Vionq niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken. 

 

Artikel 12 Tarieven 

12.1 De Overeenkomst wordt beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van Vionq. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en/of Honorarium. 

12.2 De eenmalige en periodieke tarieven die de Klant moet betalen zijn bij het sluiten van de Overeenkomst waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van uitmaken, vastgesteld. 

12.3 Ingeval van een Opdracht brengt Vionq Klant een Honorarium in rekening, tenzij hiervan door partijen schriftelijk is afgeweken in de Overeenkomst.  

12.4 Een door Vionq aan Klant verstrekte kostenbegroting met betrekking tot verschuldigd Honorarium is indicatief. Vionq zal Klant echter informeren over enige voorziene wezenlijke overschrijding van een verstrekte indicatie. De administratie van Vionq geldt als basis voor de berekening van het door Klant verschuldigde Honorarium, behoudens bewijs van onjuistheid van de administratie. 

12.5 Ingeval van het Abonnement is Klant aan Vionq periodieke vergoedingen verschuldigd gedurende de looptijd van het Abonnement. 

12.6 Voor zover periodieke vergoedingen niet over een volle periode verschuldigd zijn, wordt een evenredig gedeelte van de periode in rekening gebracht.  

12.7 Alle door Vionq opgegeven prijzen en bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  

12.8 Vionq heeft het recht om alle tarieven die met Klant zijn overeengekomen ieder jaar per 1 januari te verhogen. Vionq zal Klant 30 dagen voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren. Klant is gerechtigd binnen 30 dagen nadat door Vionq aan Klant de mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Indien beëindiging van de Overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging.  

 

Artikel 13 Facturering / Betaling 

13.1 Honorarium, zo nodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde Derde partijen, zal in beginsel per maand achteraf, dan wel bij het vervullen van de Overeenkomst (dit ter keuze van Vionq) door middel van een aan de Klant te richten (tussentijdse) factuur in rekening worden gebracht.  

13.2 Vionq is gerechtigd de Klant om een voorschot te vragen. Vionq is in dat geval niet gehouden om enige uitvoering te geven aan de Overeenkomst totdat het gevraagde voorschot is voldaan. 

13.3 Ten aanzien van de facturen van Vionq geldt een fatale betalingstermijn van 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Ten aanzien van periodieke vergoedingen is in lid 4 van dit artikel uitdrukkelijk anders bepaald. 

13.4 Periodieke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de leveringsdatum van de Overeenkomst en dienen te geschieden, zonder enige korting of verrekening. 

13.5 Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt Vionq verschuldigde bedragen door middel van een digitale factuur (periodiek) aan de Klant in rekening. 

13.6 Indien de Klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen, is Klant van rechtswege in verzuim. Vionq zal de Klant herinneren aan diens betalingsverplichting, alvorens incassokosten in rekening worden gebracht. Indien de Klant hieraan geen gehoor geeft zullen alle door Vionq in verband met het verzuim te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de Klant komen, waarbij ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten een forfaitaire vergoeding van 15% van de verschuldigde hoofdsom zal gelden met een minimale vergoeding van € 250,- . 

13.7 Vionq is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen. 

 

Artikel 14 Opschorting / Retentie 

14.1 Vionq is gerechtigd om haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten indien de Klant één of meer verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en deze tekortkoming opschorting rechtvaardigt, dit ondanks enige nadelige gevolgen daarvoor voor de Klant. Vionq is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van diens verplichtingen. 

14.2 Vionq is in ieder geval gerechtigd het Abonnement (tijdelijk) buiten gebruik te stellen wegens niet tijdige betaling, nadat zij de Klant schriftelijk althans elektronisch, heeft aangemaand of herinnerd met een nadere termijn en de Klant ook binnen deze termijn niet heeft betaald. De verplichting van de Klant tot betaling van periodieke vergoedingen blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan. Vionq zal het Abonnement weer activeren als de Klant binnen een door Vionq gestelde termijn alsnog nakomt. Voor deze indienststelling zijn her-activatiekosten verschuldigd.  

14.3 Vionq is bevoegd afgifte van zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening op te schorten, althans is bevoegd deze onder zich te houden, totdat de Klant aan diens betalingsverplichtingen, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan diens verplichting tot vergoeding van schade aan Vionq in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld. 

 

Artikel 15 Intellectuele eigendom 

15.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “intellectuele eigendom” onder meer verstaan: auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten. 

15.2 Software, dan wel enig ander product waarop intellectuele eigendom rust, waarvan de Klant gebruik kan maken uit hoofde van een Overeenkomst is de intellectuele eigendom van Vionq of haar licentiegevers. Voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst verleent Vionq, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusief en nietoverdraagbaar Gebruiksrecht ten aanzien van aan de Klant ter beschikking gestelde Software. De Klant mag aan hem ter beschikking gestelde Software voorts slechts gebruiken in de mate en op de wijze zoals beschreven in de Overeenkomst. Vionq behoudt zich alle andere rechten voor. 

15.3 Het uitvoeren van een Overeenkomst door Vionq, houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Vionq of Derde partijen rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit de uitvoering van een Overeenkomst behoren toe aan Vionq, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

15.4 Het is Klant uitdrukkelijk verboden om Software, althans producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Vionq, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Vionq Gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

15.5 Het is Vionq toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken. Indien Vionq door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, dan wel enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter of betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.  

15.6 Ieder gebruik en iedere verveelvoudiging of openbaarmaking van een product of werk dat buiten de strekking van de hierop betrekking hebbende Overeenkomst valt, wordt beschouwd als een schending van het intellectueel eigendomsrecht. Klant zal een onmiddellijk opeisbare boete van € 5000,- euro per inbreuk makende handeling en € 500,per dag dat deze voortduurt, betalen aan Vionq, onverminderd het recht van Vionq om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. 

15.7 Indien Vionq bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Klant ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Vionq niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Vionq aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Klant zijn of worden gedaan.  

15.8 Vionq vrijwaart Klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Vionq zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Klant Vionq onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Vionq. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Vionq verlenen om zich, indien nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Vionq ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Klant zonder schriftelijke toestemming van Vionq in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Vionq zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Vionq een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Vionq, indien mogelijk, zorgdragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande  vrijwaringsverplichting van Vionq is uitgesloten.  

15.9 Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Vionq van apparatuur, software, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Klant vrijwaart Vionq tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen,  gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

 

Artikel 16 Bescherming / verwerking gegevens 

16.1 Klant dient Vionq op de hoogte te stellen van elke verandering van de verstrekte gegevens. 

16.2 Behoudens een verplichting tot bekendmaking op grond van enige wetsbepaling, (beroeps)regel, (Europese) richtlijn en/of een ander voorschrift of in het geval Vionq voor zichzelf en/of voor personen verbonden aan of werkzaam voor Vionq optreedt in een tucht-, civiel-, bestuurs- of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, is Vionq verplicht tot geheimhouding tegenover derden en is Vionq niet gerechtigd de informatie die aan hem door Klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.  

16.3 Tenzij daartoe door Klant voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Vionq de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Vionq, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Klant zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.  

16.4 Voorgaande bepalingen in dit artikel staan niet in de weg aan vertrouwelijk collegiaal overleg alsmede beroepsmatige toetsing, voor zover Vionq zulks in het kader van de eisen van goed vakmanschap en/of voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk acht. Vionq ziet er op toe dat ook hier de geheimhouding gehandhaafd blijft, in het bijzonder ook ten aanzien van de door Vionq ingeschakelde deskundige derden al dan niet binnen de eigen organisatie. 

16.5 Indien Vionq in het kader van de incasso van vorderingen op Klant gebruik maakt van derden, is zij gerechtigd de haar bekende gegevens van Klant aan deze derden te verstrekken. 

16.6 Klant geeft Vionq toestemming om data van Klant te gebruiken voor benchmarking, rapportage- en statistiekdoeleinden, voor zover de identiteit van Klant niet direct of indirect te herleiden is uit de gebruikte gegevens. 

16.7 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, Medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. 

16.8 Indien Vionq dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Klant Vionq desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.  

16.9 Klant vrijwaart Vionq voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Vionq toegerekend moeten worden.  

16.10 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Vionq verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Klant. Klant staat er jegens Vionq voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Vionq tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.  

16.11 Indien Vionq op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Vionq staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.  

16.12 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Vionq gerechtigd Klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Vionq is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Vionq is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Vionq. 

 

Artikel 17 Reclamering 

Reclames over geleverde diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 2 weken na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Vionq. Ingediende reclames of bezwaren schorten betalingsverplichtingen niet op. 

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

18.1 Vionq is niet aansprakelijk voor schade van Klant die ontstaat doordat Klant aan Vionq onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.  

18.2 Vionq is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is misbruik, diefstal of op andere wijze onrechtmatig handelen door een derde als gevolg waarvan een ander dan Klant gebruik kan maken van de door Vionq geleverde diensten dan Klant. In dat geval blijft Klant gehouden voor de afgenomen diensten te betalen. 

18.3 Elke aansprakelijkheid van Vionq voor (rechts-)handelingen en tekortkomingen van welke aard dan ook van door Vionq ingeschakelde Derde partijen is voor zover wettelijk mogelijk uitgesloten.  

18.4 Mocht Vionq (om welke reden dan ook) jegens de Klant toch aansprakelijk zijn voor schade, dan is de totale aansprakelijkheid van Vionq jegens de Klant, op welke grond dan ook (daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting), per gebeurtenis en op jaarbasis beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft waarbij de Klant periodieke vergoedingen betaalt aan Vionq, dan wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) die de Klant aan Vionq betaald heeft in de twaalf maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Vionq voor schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend euro), tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Vionq voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken in welk geval de totale aansprakelijkheid nimmer meer zal bedragen dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro).  

18.5 De aansprakelijkheid van Vionq voor indirecte schade of gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Vionq voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Vionq voorgeschreven toeleverancier(s) is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Vionq wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.  

18.6 Enige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Vionq.  

18.7 Tenzij nakoming door de Vionq blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Vionq wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Klant Vionq onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Vionq ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Vionq in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.  

18.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vionq meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Vionq vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.  

18.9 Klant vrijwaart Vionq voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Vionq geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.  

18.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Vionq zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 

 

Artikel 19 Wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden kunnen door Vionq worden gewijzigd. Vionq zal Klant schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 1 maand na bekendmaking, na welke termijn de gewijzigde voorwaarden als door Klant aanvaard worden geacht. 

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze 

20.1 Op ieder door Vionq aan Klant uitgebracht aanbod alsmede op iedere tussen Vionq en Klant gesloten Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. 

20.2 Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement OostBrabant, met dien verstande dat Vionq gerechtigd is het geschil voor te leggen aan een rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.  

20.3 Alvorens een geschil krachtens het vorige lid zal worden beslecht, zullen partijen zich inspannen om in goed overleg tot minnelijke oplossing van het geschil te komen, eventueel door de inzet van mediation. 

 

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op.

Vionq
Laanakkerweg 2c
4131 PA Vianen
info@vionq.nl